• دکترای رشته کامپیوتر گرایش نرم افراز
 • دختر برتر علمی و اجتماعی در سال 1401 ، منتخب شده از سوی استانداری
  استان قم
 •  نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر قم
 •  عضو شورای برنامه ریزی نخبگان و دانش پژوهان شاهد و ایثارگر استان قم
 • مدیرگروه دانشگاه فنی و حرفه ای دختران استان قم
 •  مسئول نرم افزار جامعه الزهرا
 •  عضو بسیج فعال با سابقه 15 سال و 10 ماه
 •  استاد دانشگاه قم – دانشگاه فنی و حرفه ای دختران استان قم – دانشگاه
  فرهنگیان پردیس حضرت معصومه – دانشگاه شهاب دانش-دانشگاه پویش-
  دانشگاه علمی و کاربردی استانداری – مرکز فناوری اطالعات جهاد دانشگاهی و
  مجتمع فنی تهران –آموزشگاه فنی و حرفه ای تداعی
 •  عضو تیم پژوهشی دانشگاه قم، عضو تیم برنامه نویسی استارتاپ عروسیمون داتکام
  – عضو تیم برنامه نویسی موسسه تبیان
  سوابق تحصیلی :
 •  دکترا : مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار